Αγνή Παρθένε Δέσποινα – Ι.Μ. Σιμωνόπετρας

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άσατε τω Κυρίω – Ψ.95 Δοξολογία Ευλογήσω τον Κύριον – Ψ.33 Εξομολογήσομαι σοι Κύριε – Ψ.110 Εξομολογείσθε τω Κυρίω – Ψ.135 Σίμωνα τον Μέγα Τεριρέμ Τον Πατέρα προσκυνήσωμεν , Την Μητέρα σου Προσάγει σοι Υψώσω σε ο Θεός μου – Ψ.144

Θεία Λειτουργία Ι.Μ. Σιμωνόπετρας

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον Τρισάγιον, Δύναμις Χερουβικόν Λειτουργικά Άξιον Εστίν Πάντων των Αγίων Του Δείπνου Σου του Μυστικού Πληρωθήτω το στόμα ημών Δι’ευχών Πρόσδεξε Κύριε