Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου – Ύμνοι Χριστουγέννων

immv

Παρθένε Πανάμωμε Άρων σου την φωνήν Βηθλεέμ ετοιμάζου Δεύτε αγαλιασώμεθα Ο ουρανός και η γη Ευφραίνεσθε Δίκαιοι Χριστός γεννάται – Μυστήριον ξένον Η γέννησίς σου