Η ΑΠΑΤΗ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

makedonia

makedonia

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

Πρώην Ὑπουργός

Πρόεδρος τῆς «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

6-11-2009                                                                        

Ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων κ. Γκρουέφσκι

καί ἡ ἀπάτη περί Μακεδονικοῦ Ἔθνους

 Ὁ κ. Γκρουέφσκι, ἐμμένων στήν πολιτική καί ἱστορική ἀπάτη, πού τό 1944 ἐπινόησαν οἱ Τῖτο καί Στάλιν καί δημιούργησαν τό τεχνητό «Μακεδονικό Ἔθνος» μέ σκοπό τήν ἀπόσπαση τῆς Μακεδονίας ἀπό τήν Ἑλλάδα πρός ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου ἐν ὄψει τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου πού ἀκολούθησε, εὑρισκόμενος στήν Αὐστραλία, δήλωσε: «Οἱ Μακεδόνες ἔχουν τήν μοναδική εὐκαιρία νά ζοῦν ὅλοι μαζί. Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου καί Μακεδόνες τοῦ Πιρίν, ὅλοι συμπατριῶτες».

Ὁ Κῖρο Γκλιγκόρωφ, πρῶτος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῶν Σκοπίων, σέ συνέντευξή του στόν δημοσιογράφο Παναγιώτη Σαββίδη πού δημοσιεύθηκε τήν 25η Οκτωβρίου 2009 στήν ἐφημερίδα «ΤΟ ΘΕΜΑ», «ΑΔΕΙΑΖΕΙ» τήν ἐθνικιστική κυβέρνηση τοῦ Νικόλα Γκρουέφσκι δηλώνοντας:«Εἴμαστε Σλάβοι καί ἤρθαμε μετά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο στήν περιοχή», ἀγνοῶντας τήν ‘’ἀρχαιομακεδονική» ὑστερία τῶν τελευταίων ἐτῶν στά Σκόπια. Σοβαροί ἱστορικοί γελοῦν μέ ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν στή χώρα μου τά τελευταῖα χρόνια. Προφανῶς γελοῦν (προσθέτω) καί γιά ὅσους θεωροῦν τούς Σκοπιανούς Μακεδόνες, ἀπογόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.»

Πλήν τῶν Στεττίνιους καί Κίσσιγκερ, σέ αὐτή τήν προκλητική δήλωση του κ. Γκρουέφσκι ἀπάντησαν ἐπίσης:

  • Ἀξιωματοῦχοι τῶν Σκοπίων πού γνωρίζουν ἱστορία καί δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐξευτελίζονται.
  • Ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῶν Σκοπίων κ. Κίρο Γκλιγκόρωφ, ὁ ὁποίος στό βιβλίο του «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» (σελ. 259), ἀναφέρει ὅτι, στήν δεξίωση πού ἔγινε στή Νέα Ὑόρκη τήν ἑπομένη τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς ἀνεξαρτήτου Κράτους τῶν Σκοπίων, μιά ὁμάδα νέων ἀπό τήν Αὐστραλία τοῦ εἶπαν: «Ἐσεῖς μιλήσατε, ἀλλά δέν εἴπατε τό σημαντικότερο. Δέν εἴπατε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Αὐτό μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῖ ὅτι ἀρνηθήκαμε τήν καταγωγή μας, τούς προγόνους μας». «Δυσκολεύτηκα νά βρῶ ἀπάντηση ἀμέσως (συνεχίζει ὁ Γκλιγκόρωφ στό βιβλίο του) καί τελικά τοῦς εἶπα: «Ξέρετε, σέβομαι τίς σκέψεις καί τίς πεποιθήσεις σας. Εἶναι δικαίωμά σας. Ἀλλά σύμφωνα μέ τήν ἱστοριογραφία στόν Μακεδονικό λαό ἐπικρατεῖ ἡ γνώμη ὅτι εἴμαστε Σλάβοι. Ἔχουμε ἔλθει στά Βαλκάνια τόν 6ο καί 7ο αἰῶνα ἔχουμε ἐγκατασταθεῖ στά ἐδάφη πού ὀνομάζονται Μακεδονία. Δέν γνωρίζω τό κατά πόσο στίς φλέβες μας συνεχίζει νά ρέει κάποια σταγόνα αἵματος τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων!». Ἔμειναν ἀκόμη μοῦ φάνηκε μισή ὥρα στήν αἴθουσα καί ἔφυγαν ἀνικανοποίητοι, ὅπως μοῦ φάνηκε».

Ὁ Γκλιγκόρωφ ἐμφανίζεται ἀπαισιόδοξος γιά τό ἐνδεχόμενο λύσης στό θέμα τῆς ὀνομασίας, ἐνῶ καυτηριάζει ὅσα ὑποστηρίζουν πολλοί στή χώρα του γιά τήν ἐθνική τους καταγωγή, λέγοντας: «Σιγά σιγά θά ποῦμε πώς καί οἱ πρωτόπλαστοι ἦταν Μακεδόνες».

Στήν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου: «Τό 1993 στά Τίρανα εἴπατε ὅτι ὁ λαός σας εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καί ὅτι δέν συνδέεται μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο καί πώς βρεθήκατε στήν περιοχή στόν 6ο αἰῶνα μ.Χ.», ὁ κ. Γκλιγκόρωφ ἀπάντησε: «Ἐξακολουθῶ καί σήμερα νά πιστεύω καί νά δηλώνω ἀκριβῶς τά ἴδια». Καί συνέχισε: «Ἡ ἱστορία εἶναι παγκόσμιο ἀγαθό. Αὐτό ἀσφαλῶς σημαίνει πώς ἡ ἱστορική καί πολιτιστική κληρονομιά δέν μπορεῖ νά μήν εἶναι καί ῾ἑλληνική».

Στήν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου γιά ἐκείνους πού ὁμιλοῦν περί Μεγάλης Μακεδονίας ὁ κ. Γκλιγκόρωφ ἀπάντησε: «Αῦτά εἶναι ἀστειότητες. Κομμάτι τῆς Ἑλλάδος εἶναι σήμερα τό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς γεωγραφικῆς Μακεδονίας. Ἀσφαλῶς κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος στά ἐδάφη αὐτά καί βεβαίως τό δικαίωμα νά τό διατηρήσει».

Βεβαίως τό 1912, ὁ Σερβικός Στρατός κατέλαβε μιά λωρίδα τῆς  βόρειας Μακεδονίας (κατά τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν), ὅπου τό Μοναστήρι (σήμερα Βιτόλα) εἶχε 17 ἑλληνικά σχολεῖα. Ἡ λωρίδα αὐτή μπορεῖ (ὡς συμβιβαστική λύση) νά όνομάζεται «Περιφέρεια Σλαβομακεδονίας», διότι ὡς Μακεδονία θά εἶναι ἑλληνική καί ὡς Μακεδόνες Ἕλληνες.

Ἡ Βουλγαρία, ὡς γνωστόν, κατέλαβε τό 1912 τμῆμα τῆς βορείου Μακεδονίας πού τό ὀνόμασε ΠΙΡΙΝ καί δέν τό ὀνόμασε «Μακεδονία».

Ἡ πρόταση νά ὀνομαστεῖ ἡ Δημοκρατία αὐτή βόρεια Μακεδονία εἶναι παράλογη. Τά Σκόπια ἦταν πρωτεύουσα τῆς Βαρντάρσκα κατά τήν ἀρχαιότητα καί τήν Ρωμαιοκρατία. Κατά τήν Τουρκοκρατία πρωτεύουσα τοῦ Κοσυφοπεδίου καί τελευταία ἡ Βαρντάρσκα τῆς νοτίου Σερβίας. Δέν εἶναι σοβαρό τά Σκόπια νά ὀνομαστούν σήμερα πρωτεύουσα τῆς βόρειας Μακεδονίας.

Ὁ πρώην Δήμαρχος τῶν Σκοπίων Μπενκόφσκυ, ὁ Ἀρχισυντάκτης Σκοπιανής ἐφημερίδας καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας ᾽Ολιζάνης, οἱ ὁποῖοι εἴπαν στόν Καθηγητή Βλασίδη ὅτι ἔχουν πρόβλημα μέ τά παιδιά τους καί προσπαθοῦν νά τά πείσουν ὅτι «δέν ἔχουμε σχέση μέ τούς Ἀρχαίους Μακεδόνες», ἀλλά δέν μποροῦν διότι τά παιδιά, αὐτά διδάχθηκαν στά σχολεῖα. Τό ἀνωτέρω ἀναφέρεται Στό βιβλίο «Ἀθήνα – Σκόπια. Ἡ ἑπτάχρονη συμβίωση 1995-2002» [σελ. 300, ὑποσημείωση 201] τοῦ ἐ.τ. Πρέσβεως Εὐάγγελου Κωφοῦ καί τοῦ Καθηγητή Βλασίδη

Ἐπειδή ἡ Σουηδία προεδρεύει τῆς Ε.Ε. τό ἑξάμηνο αὐτό, ἀναφέρω ὅτι τό Ἰνστιτοῦτο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Σουηδίας σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο Lund καί ὑπογραφή τοῦ διακεκριμένου συγγραφέα Staffan Stolpe, σέ μελέτη τους τό 1995 γιά τήν ταυτότητα τῆς Μακεδονίας ἔγραψαν: «Ὅλοι μας πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, καί οἱ Ὑπουργοί, ὅτι ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας δέν εἶναι Ἱστορία μόνο τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί ἡμῶν τῶν Εὐρωπαίων, διότι οἱ Μακεδόνες διέδωσαν τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληρο».

340 Καθηγητές Ἱστορίας Ἀμερικανικῶν καί ἄλλων Πανεπιστημίων σέ πρόσφατο γράμμα τους στόν Πρόεδρο Ὀμπάμα, τοῦ ζητοῦν νά ἀνακαλέσει τήν απόφαση του προκατόχου του πού ὀνόμασε τά Σκόπια «Μακεδονία».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, κόκκινη γραμμή γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς Μακεδονίας ὡς ἑλληνικής καί ἡ ταυτότητα τῶν Μακεδόνων ὡς Ἑλλήνων, καί φυσικά ἡ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική καί ἡ ἱστορία καί πολιτιστική κληρονομιά τῆς Μακεδονίας Τήν κόκκινη αὐτή γραμμή ἐννοοῦν οἱ δηλώσεις Stettinious καί Kissinger. Τόν γεωγραφικό προσδιορισμό περιέχει στή δήλωση του ὁ Κῖρο Γκλιγκόρωφ, ἀλλά καί διεθνεῖς συνθῆκες ὅπως πχ. Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου.  

Νίκος Μάρτης Πρώην Ὑπουργός.