EΠΟΣ ΤΟΥ 1940

1940

1940

Πατριδογνωσία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de Gault 1890-1970

Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας 1958-1969, ἀρχηγός τῆς Γαλλικῆς

Ἀντίστασης κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Ἀδυνατῶ νά δώσω τό δέον εὖρος τῆς εὐγνωμοσύνης πού αἰσθάνομαι γιά τήν

ἡρωική ἀντίσταση τοῦ Λαοῦ καί τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος.»

(Ἀπό ὁμιλία τοῦ στό Γαλλικό Κοινοβούλιο μετά τή λήξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου.)

Μωρίς Σουμάν, Maurice Schumann 1911-1992

Ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς  Γαλλίας 1969-1973, Μέλος τῆς Γαλλικῆς

Ἀκαδημίας 1974

«Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τό σύμβολο τῆς μαρτυρικῆς ὑποδουλωμένης, ματωμένης,

ἀλλά ζωντανῆς Εὐρώπης…Ποτέ μιά ἥττα δέν ὑπῆρξε τόσο τιμητική γιά

κείνους πού τήν ὑπέστησαν»

(Ἀπό μήνυμά του πού ἀπηύθηνε ἀπό τό BBC τοῦ Λονδίνου στούς

ὑποδουλωμένους λαούς τῆς Εὐρώπης στίς 28 Ἀπριλίου 1941, ἡμέρα πού ὁ

Χίτλερ κατέλαβε τήν Ἀθήνα ὕστερα ἀπό πόλεμο 6 μηνῶν κατά τοῦ Μουσολίνι

καί ἕξι ἑβδομάδων κατά τοῦ Χίτλερ.)

Στάλιν, Joseph Vissarionovich Tzougasvili Stalin 1879-1953

Ἀρχηγός τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἀπό τό 1924 ἕως 1953

«Λυπᾶμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω ἐπί μακρόν διά νά εὐγνωμονῶ τόν

Ἑλληνικόν Λαόν, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίστασις ἔκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον

Πόλεμον.» 

 

(Ἀπό ὁμιλία του πού μετέδωσε ὁ ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας τήν 31

Ἰανουαρίου 1943 μετά τή νίκη τοῦ Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγησή του

στρατάρχου Paulus.)

«Ἐπολεμήσατε ἄοπλοι καί ἐνικήσατε, μικροί ἐναντίον μεγάλων. Σᾶς

ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη, διότι ἐκερδίσαμε χρόνο γιά νά ἀμυνθοῦμε. Ὡς

Ρῶσοι καί ὡς ἄνθρωποί σας εὐχαριστοῦμε».

(Ὅταν ὁ Χίτλερ ἐπετέθη κατά τῆς Ε.Σ.Σ.Δ)

Γεώργης Ζουκώφ, Georgy Constantinovich Joucov 1896-1974

Στρατάρχης τοῦ Σοβιετικοῦ Στρατοῦ

«Ἐάν ὁ Ρωσικός λαός κατόρθωσε νά ὀρθώσει ἀντίσταση μπροστά στίς πόρτες

τῆς Μόσχας, νά συγκρατήσει καί νά ἀνατρέψει τόν Γερμανικό χείμαρρο, τό

ὀφείλει στόν Ἑλληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τίς Γερμανικές μεραρχίες

ὅλον τόν καιρό πού θά μποροῦσαν νά μᾶς γονατίσουν. Ἡ γιγαντομαχία τῆς

Κρήτης ὑπῆρξε τό κορύφωμα τῆς Ἑλληνικῆς προσφορᾶς.»

(Ἀπόσπασμα ἀπό τά ἀπομνημονεύματά του γιά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.)

Μπενίτο Μουσολίνι, Benito Mousolini 1833-1945

Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας 1922-1945

«Ὁ πόλεμος μέ τήν Ἑλλάδα ἀπέδειξεν ὅτι τίποτε δέν εἶναι ἀκλόνητον εἰς

τά στρατιωτικά πράγματα καί ὅτι πάντοτε μᾶς  περιμένουν ἐκπλήξεις.»

(Ἀπό λόγο πού ἐκφώνησε στίς 10/5/1941.)

Ἀδόλφος Χίτλερ, Hitler 1889-1945

Ἀρχηγός τοῦ Γερμανικοῦ κράτους 1889-1945

«Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλω νά διαπιστώσω ὅτι μόνον οἱ

Ἕλληνες, ἐξ ὅλων τῶν ἀντιπάλων οἱ ὁποῖοι μέ ἀντιμετώπισαν, ἐπολέμησαν

μέ παράτολμον θάρρος καί ὑψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον….»

(Ἀπό λόγο πού ἐκφώνησε στίς 4 Μαίου 1941 στό Ράιχσταγκ.)

1940 2

Σέρ Ἀντονυ Ἠντεν, Sir Robert Antony Eden 1897-1977

Ὑπουργός Πολέμου καί Ἐξωτερικῶν της Βρεταννίας 1940-1945, Πρωθυπουργός

τῆς Βρεταννίας 1955-1957

«Ἀσχέτως πρός ὅ,τι θά ποῦν οἱ ἱστορικοί τοῦ μέλλοντος, ἐκεῖνο τό ὁποῖον

μποροῦμε νά ποῦμε ἐμεῖς τώρα, εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔδωσε ἀλησμόνητο μάθημα

στόν Μουσολίνι, ὅτι αὐτή ὑπῆρξε ἡ ἀφορμή τῆς ἐπανάστασης στήν

Γιουγκοσλαβία, ὅτι αὐτή ἐκράτησε τούς Γερμανούς στό ἠπειρωτικό ἔδαφος

καί στήν Κρήτη γιά ἕξι ἑβδομάδες, ὅτι αὐτή ἀνέτρεψε τήν χρονολογική

σειρά ὅλων τῶν σχεδίων τοῦ Γερμανικοῦ Ἐπιτελείου καί ἔτσι ἔφερε γενική

μεταβολή στήν ὅλη πορεία τοῦ πολέμου καί ἐνικήσαμε.»

(Ἀπό λόγο τοῦ στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 24/09/1942.)

Τσώρτσιλ, Winston Churchil 1874-1965

Πρωθυπουργός τῆς Μεγάλης Βρετανίας κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Ἡ λέξη ἡρωισμός φοβᾶμαι ὅτι δέν ἀποδίδει τό ἐλάχιστο ἐκείνων τῶν

πράξεων αὐτοθυσίας τῶν Ἑλλήνων, πού ἦταν καθοριστικός παράγων της

νικηφόρου ἐκβάσεως τοῦ κοινοῦ ἀγώνα τῶν ἐθνῶν, κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο, διά τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπειαν.»

«Ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ ἀνδρεία τῶν Ἑλλήνων καί ἤ γενναιοψυχία τους, ἡ ἔκβαση

τοῦ Β’ Παγκόσμιο Πολέμου θά ἦταν ἀκαθόριστη.»

(Ἀπό ὁμιλία του στό Ἀγγλικό κοινοβούλιο στίς 24 Ἀπριλίου 1941.)

 

«Μέχρι τώρα λέγαμε ὅτι οἵ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες. Τώρα θά λέμε: Οἱ

ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες.»

(Ἀπό λόγο πού ἐκφώνησε ἀπό τό BBC τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ

πολέμου.)

 

«Μαχόμενοι οἱ Ἕλληνες ἐναντίον τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ θά μοιρασθοῦν μαζί μας

τά ἀγαθά της εἰρήνης.»

(Ἀπό λόγο πού ἐξεφώνησε στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940, ὅταν ἐπετέθη ἡ Ἰταλία

κατά τῆς Ἑλλάδας.)

Σέρ Χάρολδ Ἀλεξάντερ, Sir Harold Leofric George Alexander 1891-1969

Βρετανός Στρατάρχης κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ἤ Ἑλλάς ἀνέτρεψε τό σύνολο τῶν

σχεδίων τῆς Γερμανίας ἐξαναγκάσασα αὐτήν νά ἀναβάλει γιά ἕξι ἑβδομάδες

τήν ἐπίθεση κατά τῆς Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποιά θά ἦταν ἡ θέση τῆς

Σοβιετικῆς Ἑνώσεως χωρίς τήν Ἑλλάδα.»

(Ἀπό ὁμιλία του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 28 Ὀκτωβρίου 1941.)

Γεώργιος ΣΤ’ (1898-1952)

Βασιλεύς τῆς Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952

«Ὁ μεγαλοπρεπής ἀγών τῆς Ἑλλάδος, ὑπῆρξε ἡ πρώτη μεγάλη καμπή τοῦ Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου.»

(Ἀπό λόγο του στό κοινοβούλιον τόν Μάιον 1945.)

 

Φραγκλίνος Ροῦσβελτ, Roosvelt 1882-1945

Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς 1932-1945

«Εἰς τήν Ἑλλάδα παρασχέθη τήν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 χρόνος τριῶν ὡρῶν διά

νά ἀποφασίσει πόλεμον ἤ εἰρήνην, ἀλλά καί τριῶν ἡμερῶν ἤ τριῶν ἑβδομάδων

ἤ καί τριῶν ἐτῶν προθεσμία νά παρείχετο, ἡ ἀπάντησις θά ἦτο ἡ ἴδια.»

«Οἵ Ἕλληνες ἐδίδαξαν διά μέσου τῶν αἰώνων τήν ἀξιοπρέπειαν. Ὅταν ὅλος ὁ

κόσμος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, ὁ ἑλληνικός λαός ἐτόλμησε νά

ἀμφισβητήσει τό ἀήττητόν τοῦ γερμανικοῦ τέρατος ἀντιτάσσοντας τό

ὑπερήφανον πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας.»

(Ἀπό ραδιοφωνικό λόγο πού ἐξεφώνησε στίς 10/6/1943.)

– – –

«Ὁ ἡρωικός ἀγών τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ…κατά τῆς ἐπιθέσεως τῆς Γερμανίας,

ἀφοῦ τόσον παταγωδῶς ἐνίκησε τούς Ἰταλούς στήν ἀπόπειρά τους νά

εἰσβάλλουν στό ἑλληνικό ἔδαφος, γέμισε μέ ἐνθουσιασμό τίς καρδιές τοῦ

ἀμερικανικοῦ λαοῦ καί ἐκέρδισε τήν συμπάθειά του. Πρό ἑνός καί πλέον

αἰῶνος, κατά τόν πόλεμον τῆς ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας, τό ἔθνος

μας…ἐξέφρασε τήν φλογερή του συμπάθεια γιά τούς Ἕλληνες καί εὐχότανε

γιά τήν ἑλληνική νίκη…»

(Δήλωση του στό Ὕπατο Συμβούλιο τῆς Ἀχέπα στίς 25/04/1941, πού

μεταδόθηκε ραδιοφωνικά ἀπό τόν Λευκό Οἶκο.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: «10 Ἀπριλίου 1941, μετά τήν Συνθηκολόγηση μέ τή Γερμανία

παραδίδονται τά ὀχυρά Παλιουριῶτες καί Ροῦπελ. Οἱ Γερμανοί ἐκφράζουν

τόν θαυμασμό τους στούς Ἕλληνες στρατιῶτες, δηλώνουν ὅτι ἀποτελεῖ τιμή

καί ὑπερηφάνεια τό ὅτι εἶχαν ὡς ἀντίπαλο ἕναν τέτοιον στρατό καί ζητοῦν

ἀπό τόν Ἕλληνα διοικητή νά ἐπιθεωρήση τόν Γερμανικό στρατό ὡς ἔνδειξι

τιμῆς καί ἀναγνωρίσεως! Ἡ Γερμανική Σημαία ὑψώνεται μόνο μετά τήν πλήρη

ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Πηγή: http://www.enromiosini.gr/

1940 3