“ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ “ΡΩΜΑΙΪΚΑ”

pontiaka

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΑΩΤΗ

 

pontiaka

Τν πιό… στενή… ζωνταν συγγενή τς ρχαίας λληνικς Γλώσσας πιστεύουν τι νακάλυψαν γλωσσολόγοι ντοπίζοντας πομονωμένη Κοινότητα μουσουλμάνων στν Μαύρη Θάλασσα, ο ποοι μιλον λληνικ διάλεκτο μ ντυπωσιακς μοιότητες μ τ ρχαα.

Γιά «γλωσ­σο­λο­γι­κὸ χρυ­σω­ρυ­χεῖ­ο» κά­νει λό­γο ἡ κα­θη­γή­τρια Γλωσ­σο­λο­γί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Κέμ­πρι­τζ, Ἰ­ω­άν­να Σι­τα­ρί­δου, ἡ ὁ­ποί­α πρὶν ἀ­πὸ λί­γους μῆ­νες ἐν­τό­πι­σε σὲ χω­ριὰ τῆς πε­ρι­ο­χῆς τῆς Τρα­πε­ζούν­τας πε­ρί­που 5.000 κα­τοί­κους ποὺ μι­λοῦν «ρω­μαί­ϊκα».  

«Οὐσιαστικὰ μιλοῦν διάλεκτο μὲ λεξιλόγιο καὶ συντακτικὸ πιὸ κοντὰ στὴν ἀρχαία παρὰ στὴ νέα ἑλληνικὴ» δηλώνει ἡ κ. Σιταρίδου, μέλος τοῦ Συλλόγου γιὰ τὶς Ἀπειλούμενες Γλῶσσες καὶ Πολιτισμοὺς τοῦ Κέμπριτζ (CELC), στὴν βρετανικὴ ἐφημερίδα «Ἰντιπέντεντ». 

Ὅ­πως σχο­λιά­ζει καὶ τὸ βρε­τα­νι­κὸ δη­μο­σί­ευ­μα, πρό­κει­ται γιὰ συ­ναρ­πα­στι­κὴ ἀ­να­κά­λυ­ψη «στὴν πε­ρι­ο­χὴ ὅ­που ὁ Ἰ­ά­σων καὶ οἱ Ἀρ­γο­ναῦ­τες ἀ­να­ζη­τοῦ­σαν τὸ Χρυ­σό­μαλ­λο Δέ­ρας» κα­θώς, πέ­ρα ἀ­πὸ τὴν γλωσ­σο­λο­γι­κὴ ἰ­δι­αι­τε­ρό­τη­τα, ἡ Κοι­νό­τη­τα αὐ­τὴ εἶ­ναι καὶ πο­λι­τι­σμι­κὰ μο­να­δι­κή. Πρό­κει­ται γιὰ μου­σουλ­μά­νους ποὺ μι­λοῦν ἑλ­λη­νι­κά, χω­ρὶς ὅ­μως νὰ γρά­φουν, καὶ παί­ζουν τὴν πον­τια­κὴ λύ­ρα. Ση­μά­δι τῆς πο­λι­τι­στι­κῆς καὶ γε­ω­γρα­φι­κῆς τους ἀ­πο­μό­νω­σης εἶ­ναι ἐ­πί­σης τὸ γε­γο­νὸς ὅ­τι, ἐ­κτὸς ἐ­λα­χί­στων ἐ­ξαι­ρέ­σε­ων,τὰ μέ­λη τῆς Κοι­νό­τη­τας παν­τρεύ­ον­ται μό­νο μὲ ἄν­τρες ἢ γυ­ναῖ­κες ἀ­πὸ τὰ χω­ριά τους.  

Ἀ­ξι­ο­ση­μεί­ω­το εἶ­ναι, σύμ­φω­να μὲ τὴν κ. Σι­τα­ρί­δου, ὅ­τι, πα­ρὰ τὶς χι­λι­ε­τί­ες ἀλ­λα­γῶν στὴν κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κὴ ἱ­στο­ρί­α τῆς εὑρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς, σὲ αὐ­τὴ τὴν ἀ­πο­μο­νω­μέ­νη βό­ρει­ο-ἀ­να­το­λι­κὴ γω­νιὰ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σί­ας οἱ ἄν­θρω­ποι ἐ­ξα­κο­λου­θοῦν νὰ μι­λοῦν Ἑλ­λη­νι­κά. Ἡ μο­να­δι­κό­τη­τα τῆς δι­α­λέ­κτου ἀ­νοί­γει ἕ­να συ­ναρ­πα­στι­κὸ πα­ρά­θυ­ρο στὴν ἐ­ξέ­λι­ξη τῆς Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς Γλώσ­σας. «Φαν­τα­στεῖ­τε νὰ μπο­ρού­σα­με νὰ μι­λή­σου­με μὲ ἄ­το­μα, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ γραμ­μα­τι­κὴ εἶ­ναι πιὸ κον­τὰ στὴν γλώσ­σα τοῦ πα­ρελ­θόν­τος. Αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ εὐ­και­ρί­α ποὺ μᾶς δί­νουν τὰ “ρω­μαί­ϊκα”» ἐ­ξη­γεῖ ἡ κ. Σι­τα­ρί­δου. 

Στὸ βρε­τα­νι­κὸ δη­μο­σί­ευ­μα ὑ­πο­γραμ­μί­ζε­ται ὅ­τι πε­ραι­τέ­ρω ἔ­ρευ­να ἀ­παι­τεῖ­ται γιὰ νὰ ἀ­πο­δει­χτεῖ ἐ­ὰν οἱ κά­τοι­κοι εἶ­ναι γνή­σιοι ἀ­πο­γό­νοι τῶν Ἀρ­χαί­ων Ἑλ­λή­νων ποὺ δὲν δέ­χτη­καν ἄλ­λες ἐ­πιρ­ρο­ὲς στὸ πέ­ρα­σμα τῶν αἰ­ώ­νων ἢ ἂν πρό­κει­ται γιὰ ἀ­πο­γό­νους το­πι­κῶν πλη­θυ­σμῶν ποὺ ὑ­πο­χρε­ώ­θη­καν νὰ μι­λοῦν τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα ἀ­πὸ τοὺς Ἀρ­χαί­ους Ἕλ­λη­νες ἀ­ποί­κους. 

Πηγές:www.researchhorizons.cam.ac.uk, The Independent

Ὄ­χι καὶ τό­σο… νε­κρὴ γλῶσ­σα 

ΤΗΕ INDEPENDENT

Εἶ­ναι τὸ βα­σι­κὸ πεί­ραγ­μα πού ἀ­πευ­θύ­νε­ται σὲ ὅ­σους κά­νουν κλα­σσι­κὲς σπου­δὲς: «Ποι­ὸ εἶ­ναι τὸ νό­η­μα;». «Ποῦ θὰ μι­λή­σε­τε Λα­τι­νι­κὰ ἢ Ἀρ­χαῖ­α Ἑλ­λη­νι­κά;». Τὸ ἐ­πι­χεί­ρη­μα ὅ­τι εἶ­ναι «νε­κρὲς γλῶσ­σες», χά­νει τὴν ἰ­σχύ του, κα­θὼς δι­α­πι­στώ­νε­ται ὅ­τι μί­α μι­κρὴ Κοι­νό­τη­τα στὴν βό­ρεια Τουρ­κί­α μι­λᾶ ἑλ­λη­νι­κὴ δι­ά­λε­κτο, ποὺ πε­ρι­έρ­γως εἶ­ναι πο­λὺ κον­τὰ στὴν γλώσ­σα τοῦ Πε­ρι­κλῆ, τοῦ Πλά­τω­να καὶ τοῦ Σω­κρά­τη.

Οἱ κά­τοι­κοι τῆς Κοι­νό­τη­τας στὴν Μαύ­ρη Θά­λασ­σα μι­λοῦν ρω­μαί­ϊκα καὶ μά­λι­στα παί­ζουν καὶ τὴν λύ­ρα. Ἂν φο­ροῦ­σαν χι­τῶ­νες καὶ σπού­δα­ζαν τοὺς κλα­σσι­κούς, θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ ἀ­νοί­ξουν ἕ­να θε­μα­τι­κὸ πάρ­κο ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λά­δος καὶ νὰ κά­νουν εὐ­τυ­χι­σμέ­νους τούς κα­θη­γη­τὲς κλα­σσι­κῶν σπου­δῶν σὲ ὅ­λο τὸν κό­σμο. Ἡ Κοι­νό­τη­τα βρί­σκε­ται στὴν πε­ρι­ο­χή, ὅ­που ὑ­πο­τί­θε­ται ὅ­τι ὁ Ἰ­ά­σο­νας καὶ οἱ Ἀρ­γο­ναῦ­τες ἀ­να­ζη­τοῦ­σαν τὸ Χρυ­σό­μαλ­λο Δέ­ρας. Καί, ὅ­πως ὁ Ἰ­ά­σων, οἱ γλωσ­σο­λό­γοι ἔ­χουν νὰ δι­εκ­πε­ραι­ώ­σουν ση­μαν­τι­κὸ ἔρ­γο. Πρέ­πει νὰ με­λε­τή­σουν τὴν δι­ά­λε­κτο, τὴν ὁ­ποί­α μι­λοῦν πε­ρί­που 5.000 ἄν­θρω­ποι, προ­τοῦ ἐ­ξα­φα­νι­στεῖ. Τοὺς εὐ­χό­μα­στε κα­λὴ τύ­χη. Θέ­λου­με ὅ­μως νὰ τοὺς προ­τεί­νου­με κά­τι: Ὅσο βρί­σκον­ται στὴν Κοι­νό­τη­τα, με­λε­τών­τας τὰ ρω­μαί­ϊκα, νὰ ἐ­λέγ­ξουν μή­πως οἱ κά­τοι­κοι ἔ­χουν στὴν κα­το­χὴ τους τί­πο­τε πο­λυ­τε­λεῖς χρυ­σὲς προ­βι­ές;…

http://infognomonpolitics.blogspot.com